بازخوانی سقوط فاو/ پروژه تطهیر و فرار از مسئولیت کلید خورد