بررسی معماری شبکه ادهاک خودرویی با تکیه بر پیاده سازی و چالش های پیاده سازی آن